REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W IMIELNIE

Cmentarz jest miejscem świętym. „Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała (…)” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2300)

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym i zachowania powagi miejsca
oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 1

Cmentarz jest własnością Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

w Imielnie.

§ 2

Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Imielnie.
Kancelaria parafialna czynna jest w dni robocze: od poniedziałku do soboty po Mszy Świętej o godz. 16:00.
§ 3

Cmentarz jest otwarty codziennie do zmroku.
Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
§ 4

Na cmentarzu urządza się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Na cmentarzu obowiązują opłaty:
za miejsce pod grób ziemny,
za miejsce pod grób murowany,
za miejsce rezerwowane pod grób ziemny,
za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowego,
eksploatacyjna dla grobów murowanych (na pokrycie kosztów utrzymania czystości, porządku na cmentarzu oraz prac inwestycyjnych),
za zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych.
Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza jest dostępna w kancelarii parafialnej.
Opłaty za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat.
Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.
W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od daty wniesienia opłaty.
Po tym terminie miejsce pozostaje w dyspozycji zarządu cmentarza.
Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok
lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zostanie zwrócona część wniesionej opłaty za miejsce pod grób w wysokości proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny.
Opłata eksploatacyjna pobierana jest za okres 20 lat, po raz pierwszy przy opłacaniu miejsca pod grób murowany, a kolejny raz po upływie tego okresu.
W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod grób ziemny.
Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnieniu spoin itp.
§ 6

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 przywołanej wyżej ustawy.

§ 7

Groby ziemne, murowane i miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
Zakup miejsca rezerwowanego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzenia grobu rodzinnego.
Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.
Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od wniesienia opłaty
za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie w zarząd cmentarza, a dotychczasowemu dysponentowi zwracane jest 50 % wniesionej przez niego opłaty.
W przypadku zrzeczenia się prawa do grobu zarząd cmentarza wypłaca jego dysponentowi ekwiwalent za poniesione koszty budowy grobu z uwzględnieniem wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę.
§ 8

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. Na nich też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu.
Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą zgonu.
Na terenie cmentarza zakazuje się:
zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
przemieszczania nagrobków,
przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,
prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
sadzenia drzew, zbierania owoców, grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,
wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,
wprowadzania zwierząt,
palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.
Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac. Nie dotyczy prac określonych w § 5 ust. 9.
Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych
lub ludzkich szczątków.
§ 9

Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza
lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych przez posiadacza
lub dysponenta grobu jest posiadanie przez niego albo członka jego rodziny uprawnień budowlanych.
Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy z nich.
Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa
w § 5. ust. 1 pkt f) niniejszego regulaminu.
Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:
przez 10 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku,
przez 40 dni kalendarzowych na prace przy grobie murowanym.
Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych
do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych
w wyniku wykonywania prac.
Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować
z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Może odbywać się wyłącznie od godziny 8.00
do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować zarząd cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na cmentarzu.
Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów, jak również osób oraz przewożonych
i przenoszonych materiałów oraz sprzętu.
§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 z późniejszymi zmianami), załącznik nr 1 i postanowienia Synodu Diecezji Łowickiej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Cmentarza Parafialnego w Imielnie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań,

jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków

(Tekst wybranych paragrafów z Dziennika Ustaw nr 48 poz. 284)

(…)

§10.1. Groby ziemne powinny mieć następujące minimalne wymiary:

1) Pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m;

2) pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;

3) pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

Groby murowane powinny mieć następujące minimalne wymiary
1) pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;

2) pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

Groby murowane wielournowe, w których składa się urny, powinny mieć wymiary nieprzekraczające wymiaru grobu murowanego pojedynczego, określonego w ust. 2 pkt 1.

 1. Nad każdą trumną składaną w grobie murowanym powinno być założone sklepienie.
 2. Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego przeznaczonego do składania trumien wykonuje się podmurówkę dla warstwy sanitarnej ziemi, jako izolację, o grubości co najmniej 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi.

§ 11.1. W zależności od warunków gruntowych i wodnych można stosować pochówek zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą przedzielone warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,3 m albo murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m.

 1. Głębokość grobu rodzinnego ziemnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą powinna wynosić co najmniej 2,5 m. Dla każdej następnej trumny grób powinien być głębszy o 0,8 m.
 2. Groby rodzinne ziemne, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć następujące minimalne wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), niezależnie od głębokości grobu.
 3. Groby rodzinne murowane, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć oddzielne dla każdej trumny komory o minimalnych wymiarach: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m. Komory powinny być od siebie oddzielone murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m, niezależnie od głębokości grobu.
 4. Dopuszcza się tworzenie zbiorowych grobów ziemnych lub murowanych, których minimalna długość dla grobów ziemnych wynosi 2,0 m, dla grobów murowanych – 2,2 m, a szerokość jest wielokrotnością szerokości określonych w ust. 3 i 4.
 5. W każdym przypadku odległość między najwyższym poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie może być mniejsza niż 0,5 m.

§ 12. W grobach murowanych dno grobu może być ziemne lub umocnione. Dno umocnione powinno mieć spadek jednokierunkowy; w miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ łączący się z ziemia.

§ 13.1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.

  2. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

§ 14. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem.

§ 15. Nisza w kolumbariach powinna mieć następujące minimalne wymiary: 0,4 m głębokości, 0,4 m szerokości i 0,4 m wysokości.

§ 16.1. Usytuowanie katakumb powinno wykluczać możliwość wywierana szkodliwego wpływu na otoczenie.

 1. Nisza katakumb powinna mieć wymiary w poziomie co najmniej 2,0 m na 1,0 m i nie mniej niż 0,9 m wysokości. Każda nisza powinna być oddzielona od sąsiedniej ścianą o grubości co najmniej 0,06 m i posiadać system odprowadzania gazów i odcieków w sposób nieszkodliwy dla otoczenia oraz uniemożliwiający dostęp do nisz insektom i gryzoniom. Po złożeniu zwłok każdą niszę należy natychmiast zamurować.

§ 17. Wymiary grobów, nisz w katakumbach i kolumbariach podane w rozporządzeniu są wymiarami w świetle.

§ 18.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do cmentarzy, grobów i innych miejsc pochówku zwłok i szczątków istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków urządzane na częściach cmentarzy, o których mowa w ust. 1, zagospodarowywanych lub powstałych w wyniku rozbudowy takich cmentarzy po dniu wejścia w życie rozporządzenia muszą spełniać wymagania określone w przepisach § 10-16.

(…)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk